นว 0023.3/ว26193 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว904 แจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 2  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว26227 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.1/26244 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว26285 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  [ 15 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/26133 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกี  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/898 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1077