ประกาศรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก (เพิ่มเติม) [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 53 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 303 
ประกาศฯ เรื่อง ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในก [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขายพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศ อบต.เนินมะกอก เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุดเสื้อมสภาพ พร้อมราคากลาง ประจำปีง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศ อบตฬเนินมะกอก เรื่อง รายการพัสดุที่ขอจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก ประจำปีงบประมาณ [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทค [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ของ อบต.เนิ [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 44 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 55 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเส [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.มาบแก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา นักกีฬา และผู้ควบคุมทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมรถตัดถนนเครื่องยนต์เบนซิน หมาย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ตะคร้อ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองโพ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้งถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 9 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระโดน โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3349-3419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว552  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3273-3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) กพส. มท 0810.6/ว526  [ 8 ก.พ. 2562 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว 3528 ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 3477 โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3478 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3480 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว0023.3/ว3572 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3417 สำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 03412 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3413 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 280 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่มรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3427 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 3461 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน หลัง 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3342 ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3462 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 132 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3458 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5ส  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3474 การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/182 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ชยางขาว สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/183 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.ทับกฤช สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/184 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่วงก์ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
 
 
 
 
 
   
 


จ้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ก.พ. 2562 ]กล่องล้อเลื่อนพลาสติก (สำนักปลัด) [ 11 ก.พ. 2562 ]

 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องสมัครเป็นพนักงานพัสดุ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 208  ตอบ 1  
ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 613  ตอบ 2  
 
อบต.พนมเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ยางขาว สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 301  ตอบ 2
อบต.นครสวรรค์ออก เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลย (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 252  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก การเลี้ยงไก่ (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 1
อบต.วังม้า สอบถามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 343  ตอบ 1
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วัดหนองหมู
สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน"ศรัณยา"

ดอกไม้ใยบัว

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนไทย
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558