รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 254 
ประกาศรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน อบต.เนินมะกอก [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
แผนการจัดหาพัสดุรายไตรมาส ปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ปี 61 ส.ค. - ก.ย.61 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ปี 61 ต.ค.60 - ก.ค.61 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
 
อบต.พันลาน การประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 17 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ลำพยนต์ กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิกา [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ลำพยนต์ กิจกรรมสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านป [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4536 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนใ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4535 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขป [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ต [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านวังม้า หมู่ที่ 9 ตำบลวั [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4534 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินกว้าว แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีการแสดง ตกแต่งไฟเวที ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน พ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
 
 
   
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว26193 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว904 แจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 2 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26227 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/26244 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26285 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26133 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกี [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/898 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/899 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หูกวาง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/900 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ตาหงาย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25966 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/895 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26194 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความร [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว26121 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว26122 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/902 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.อุดมธัญญา สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/903 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.วังเมือง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.2/ว26220 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบปร [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26216 ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.2/ว26023 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันว [ 13 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26027 ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนิน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
 
 
 
 
 
   
 


ซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องสมัครเป็นพนักงานพัสดุ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 144  ตอบ 1  
ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 543  ตอบ 2  
 
อบต.แม่วงก์ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สร้อยทอง การก่อสร้างถนนคอนกรีต (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.ยางขาว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน  ทอดกฐินวัดลานชัยฯ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 27 ตค 2561 https://www.youtube.com/wa (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 2
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วัดหนองหมู
สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน"ศรัณยา"

ดอกไม้ใยบัว

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนไทย
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558