ขอเชิญเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  
 

                                                              -๑-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑


                                                       หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ.๒๕๖๑


เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้


                                        

                                                      (ร่าง)

                                                       -๒-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑
-----------------------------------

โดยที่เป็นการสมควร  ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕46  ประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  และนายอำเภอพยุหะคีรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะ
อื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                                                             -๓-

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้
(๑)  สุนัข
(๒)  แมว
(๓)  ช้าง
(๔)  โค
(๕)  กระบือ
(๖)  ม้า
(๗)  แพะ
(๘)  นก           
(๙)  ไก่
(๑๐) สุกร
(๑๑) เป็ด
(๑๒) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับจากกรมป่าไม้

ข้อ  ๖  ห้ามทำการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๕ ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกโดยเด็ดขาด
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์
(๒) เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ประกาศกำหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใด
ให้เลี้ยงโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ
(๓) เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก หรือเพื่อในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก มีอำนาจออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ ๖

                                                        -๔-

ข้อ  ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท  และชนิดของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อผู้อื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๖ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของสัตว์เพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดดังกล่าวได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วย
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๑๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                                                           -๕-

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

          ประกาศ  ณ  วันที่  .......... เดือน ............... พ.ศ. ๒๕๖๑
  
    

                                                               นายวสันต์  พรรณภักตรา
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก

      
              เห็นชอบ


      (..............................................................)
                        นายอำเภอพยุหะคีรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 18.18 น. โดย คุณ เด่นชัย เล็กสิงห์โต

ผู้เข้าชม 25 ท่าน