หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 8
ราคากลาง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหยัด จูรัตน์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางประสิทธิ์ นาคเทียม หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง   15 ก.พ. 2562 10
ราคากลาง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถึงจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์   15 ก.พ. 2562 8
ราคากลาง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเสริฐ ไกวรรณ์ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณนานายสาโรจน์ ขุนอาจ หมู่ที่ 6 บ้านประดู่งาม   15 ก.พ. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มาบแก   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   15 ก.พ. 2562 9
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา นักกีฬา และผู้ควบคุมทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 9
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาชนกัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล) งานพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมรถตัดถนนเครื่องยนต์เบนซิน หมายเลขครุภัณฑ์ 102-59-0001 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4115/td>