หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.
 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.เนินมะกอก ปีงบประมาณ 2560  
 

โครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 113,606.-บาท

2.โครงการเฝ้าระวังเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 30,830.-บาท

3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560 จำนวน 35,050.-บาท

4.โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลเนินมะกอก ประจำปี 2560 จำนวน 8,250.-บาท

5.โครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง และหนน้อยนมแม่พัฒนาการดี ประจำปี 2560 จำนวนเงิน 23,550.-บาท

6.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและญาติผู้ป่วยให้ได้รับยาตามแผนการรักษา จำนวน 26,750.-บาท

7.โครงการ “รักไตให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560

จำนวน 15,550.-บาท

8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2560 จำนวน 28,550.-บาท

9.โครงการสร้างแกนนำป้องกันโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560 จำนวนเงิน 28,850.-บาท

10.โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 33,600.-บาท

11.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยแบบยั่งยืน ปี 2560 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

จำนวน 18,150.-บาท

12.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปี 2560 จำนวน 46,750.-บาท

13.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมงานหมอครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ จำนวน 35,250.-บาท

14.โครงการ “หนูน้อยฟันสวย” ประจำปี 2560 จำนวนเงิน 14.100.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 19.14 น. โดย คุณ เด่นชัย เล็กสิงห์โต

ผู้เข้าชม 369 ท่าน