หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
---------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา                  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และมีความประสงค์จะขอ             รับเงินเบี้ยยังชีพ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยผู้สูงอายุและ                 ผู้พิการจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในเดือนกันยายนของปี ๒๕๖๑ คือเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ (ในกรณีที่ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี)
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ                      ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพที่ย้ายภูมิลำเนา              มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.                   และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
/(๑) บัตรประจำตัวประชาชน...

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจำเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุ                         อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้
การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงิน
(๓) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน
(๔) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงิน
๒. การรับลงทะเบียนผู้พิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ให้ผู้พิการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผู้พิการรับเบี้ยยังชีพที่ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

/การแจ้งความจำนง...

การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงิน
(๔) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 19.19 น. โดย คุณ เด่นชัย เล็กสิงห์โต

ผู้เข้าชม 372 ท่าน