หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.เนินมะกอก ปีงบประมาณ 2561  
 

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกประจำปี งบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินการ
1 โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7,500.- บาท
2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
         35,050.- บาท
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงห่างไกลโรค
         แทรกซ้อน 35,050.- บาท
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 46,750.- บาท
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างมีประสิทธิภาพ
        107,910.- บาท
6 โครงการรักไตให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21,350.- บาท
7 โครงการเฝ้าระวังเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร
         23,310.- บาท
8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก 26,750.- บาท
9 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านทันตสุขภาพ โรงเรียนเนินมะกอกและโรงเรียน
         หนองหมู 17,370.- บาท
10 โครงการหนูน้อยฟันสวย   14,200.- บาท 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 15.43 น. โดย คุณ เด่นชัย เล็กสิงห์โต

ผู้เข้าชม 89 ท่าน