หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ของ อบต.เนินมะกอก  
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ผ่านระบบ  ITAS  จึงขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  ตามช่องทางตามเอกสารข้างต้น  ระหว่างวันที่  27 - 30  พฤศจิกายน  2561

                                                                  ขอขอบคุณ  มา  ณ  โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 11.42 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 70 ท่าน